Az iskola...

Tovább az Arany János Általános Iskola honlapjára!

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Feladatkör, szolgáltatások

Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges hagyományos és elektronikus dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. A könyvtárórákon a kézikönyvek, szakkönyvek használatára, az önálló könyvtári tájékozódáshoz szükséges alapvető ismeretek elsajátítása az elsődleges feladat. Központi helyet tölt be a nevelőtestülettel szoros együttműködésben a tanulók információkezelő és információszerző képességének és az olvasási szokásainak kialakításában.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

  • tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
  • tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, vetélkedők tartása,
  • könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben történő használatának biztosítása,
  • könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
  • számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
  • tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól.
  • tankönyvkölcsönzés a pedagógusok és lehetőség szerint az év közben érkezett tanulók számára
  • önálló ismeretszerzésre, könyvtárhasználatra, olvasásra nevelés csoportos és egyéni formáinak biztosítása

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai. A beiratkozás a tanév folyamán egyénileg történik, kivételt képez az elsősök csoportos beiratkozása az év második félévében. A kölcsönzéshez a szülő (gondviselő) kezességi nyilatkozata szükséges. Az iskolai könyvtár kölcsönözhető dokumentumait 4 hét időtartamra lehet kikölcsönözni, egyszerre annyit, ahányadik évfolyamra jár, de felső tagozaton maximum négy darabot. A kölcsönzési idő 1 alkalommal meghosszabbítható. A pedagógusok egy év időtartamra kölcsönözhetnek, a dokumentumok száma nincs meghatározva

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:
kézikönyvek,
elektronikus dokumentumok
folyóiratok
Média

Tovább az iskola képeihez!

Tovább az iskola YouTube-csatornájához!